مائدهمائده، تا این لحظه: 8 سال و 7 ماه و 28 روز سن داره

نازنین دخترم مائده

مائده جون و گوشي موبايل

گوشي موبايل هركس زنگ بخورد حتماً تو بايد برايش ببري اصلا گوشی موبایل هیچ کس نباید روی زمین،میز و ...باشد و از دیدگاه شما حتما باید در دست خود شخص قرار گیرد.   ...
26 خرداد 1393