مائدهمائده، تا این لحظه: 8 سال و 7 ماه و 28 روز سن داره

نازنین دخترم مائده

یاد روزهای گذشته بخیر!

یادش بخیر روز های اول حضورت یادش به خیر اولین شیر خوردن هایت که نه برای تو آسان بود نه برای من... یاد روزهایی که باگریه ت گریه کردم و با شیرین کاری هایت خندیدم  و الحق که خنده مان در این یکسال صدبرابر بیشتر از گریه هایمان بوده یاد انتظار رویش اولین مرواریدت بخیر ,آخ یاد اولین قدمهایت بخیر جان مادر قدری آرامتر بزرگ شو..... امان بده نازدانه ام بگذار خودم را پیداکنم بگذار عطر جانت را نفس بکشم بگذار بگویمت, ببویمت ,ببوسمت...فرصت میخواهم برای شمارش تک تک نفسهایت تک تک پلک زدن هایت تک تک نگاه هایت تک تک لبخندهایت قدری آرامتر... به دل نازکم رحم کن تو برای بزرگ شدن و قد کشیدن عجله داری و من برای این روزها و توفقش دست به دامان ...
1 بهمن 1392